بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 984
تعداد بازديد کنندگان سايت: 240324682 تعداد بازديد زيرپورتال: 1580388 اين زيرپورتال امروز: 688 سایت در امروز: 1249 اين صفحه امروز: 1
مقالات مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
 بسمه تعالی
 
مطالب مندرج در جدول ذیل نظر رسمی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی محسوب نمی شود .
تاریخ درج موضوع مشخصات ارسال کننده     مشاهده 
بافرمت 
.doc
    مشاهده
با فرمت
.Pdf
 مشاهده
با
  فرمت
.ppt
1396/3/27

 

مطالعه تطبیقی
در حوزه مدیریت
بدهی های عمومی
نام و نام خانوادگی :
جناب آقای دکتر رحمت اله اکرمی 
سرکار خانم  دکتر بتول زارعی 
جناب آقای مهدی بنانی 

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور 
مشاور معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور 

ریییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
نام نهاد علمی که پژوهش داوری و یا به چاپ رسیده است؟

 
 
1396/3/27

مدیریت ریسک بدهی های دولت
«اندازه گیری و مدیریت نرخ ارز»
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مصطفی باقری 
سرکار خانم سمیه تبریزی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی - کارشناس امور مالی
 
1396/10/5


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش اول )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه

 مشاهده مقاله


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش دوم )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله

آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش سوم)
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه
 


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش چهارم )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش پنجم)
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش ششم)
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش هفتم )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه


مشاهده مقاله
 


آشنایی مقدماتی با حسابرسی داخلی بخش عمومی
( بخش هشتم)
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله 
1396/10/24

هدف گذاری( تعیین سقف )
مدیریت بدهی ها در ایران 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم ها دکتر بتول زارعی 
اعظم السادات فاطمی و لیلا پیرهادی
جناب آقای جواد آزاد

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
محقق ، معاون ، سرپرست ، رییس اداره


مشاهده مقاله
1396/10/24


      پرتفوی بدهی عمومی 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
جناب آقایان سید علی خاتمی ، علیرضا آقاجانی و دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون و کارشناسان اداره


مشاهده مقاله
1396/10/24

پایداری مالی    و
             پایداری بدهی
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
جناب آقایان علیرضا آقاجانی و دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون و کارشناسان اداره 


مشاهده مقاله
1396/10/24  
مروری بر وضعیت بدهی خارجی برخی کشورها
( بخش اول )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
سرکارخانم  ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناس اداره 

 

مروری بر وضعیت بدهی خارجی برخی کشورها
( بخش دوم)
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
سرکارخانم  ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناس اداره 
 
1396/10/24

ارایه مدل مفهومی استقرار مدیریت ریسک 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
جناب آقایان جوادآزاد و مصطفی باقری

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، رییس ، کارشناس اداره


مشاهده مقاله
1396/12/2

بررسی روش های تامین مالی اسلامی دولت در کشور ترکیه 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی 
سرکارخانم  زینب آسوده

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون  -  کارشناس اداره 
 
1396/12/21

گزارش ماهانه
( دی ماه 1396 )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره


مشاهده مقاله
1397/2/1صندوق های جهانی صکوک 

(بخش اول )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره
 
صکوک در بازارهای جهانی

( بخش دوم ) 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره


 
صکوک در بازارهای جهانی

(بخش سوم )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره   مشاهده مقاله


صکوک در بازارهای جهانی

(بخش چهارم )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره      مشاهده مقاله
صکوک در بازارهای جهانی

(بخش پنجم )
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم ها لیلا پیرهادی و زینب آسوده 
جناب آقایان  امیر امامی ، دانش قراگوزلو

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست و کارشناسان اداره
   مشاهده مقاله
1397/2/1

طراحی استراتژی مدیریت بدهی ها 
ام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکارخانم زینب آسوده 


نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، کارشناس داره


مشاهده مقاله
1397/2/16
مدیریت ریسک
بدهی های دولت
م و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
جناب آقایان سید علی خاتمی ، مصطفی باقری 


نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، کارشناس اداره


مشاهده مقاله 
1397/2/24

ارایه بانک جهانی در خصوص بررسی رابطه میان مدیریت بدهی و توسعه بازار بدهی 
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
سرکار خانم لیلا پیرهادی  


نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست  اداره
مشاهده مقاله 
1397/2/24

صکوک قرض الحسنه
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
جناب آقایان جواد آزاد - مصطفی باقری 


نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، رییس ، کارشناس اداره


مشاهده مقاله 
1397/2/24

مدیریت ریسک بدهی های احتمالی
نام و نام خانوادگی : 
سرکار خانم اعظم السادات فاطمی ( مسوول )
جناب آقایان جواد آزاد - مصطفی باقری  
سرکار خانم سمیه تبریزی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، رییس ، کارشناسان ادارهمشاهده مقاله 
1397/4/24

نمونه ی منشور حسابرسی داخلی
( بخش اول ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری
سرکار خانم شهره حاج حسینعلی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله

نمونه ی منشور حسابرسی داخلی 

( بخش دوم ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری
سرکار خانم شهره حاج حسینعلی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه


مشاهده مقاله 
1397/5/23

چکیده گزارش کنترل داخلی 
چارچوب یکپارچه ( بخش اول )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری
سرکار خانم شهره حاج حسینعلی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه


مشاهده مقاله 
1397/5/23


چکیده گزارش کنترل داخلی 
چارچوب یکپارچه ( بخش دوم )
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای مهدی آشوری  
جناب آقای مهدی ستاری
سرکار خانم شهره حاج حسینعلی

نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
سرپرست و کارشناس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژهمشاهده مقاله 
1397/6/17

مسئولیت پاسخگویی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی ( بخش اول ) 
 

نام و نام خانوادگی : 

دکتر جعفر باباجانی
 

مسئولیت پاسخگویی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی ( بخش دوم)
 

نام و نام خانوادگی : 

دکتر جعفر باباجانی
1397/7/8

اوراق بدهی مبتنی بر شاخص
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مصطفی باقری 


نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ،  کارشناس اداره
1397/7/21

نگرشی جامع بر توسعه بازار بدهی در ایران 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
سرکار خانم زینب آسوده 
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ،  کارشناس اداره


مشاهده مقاله 
1397/8/5

اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مصطفی باقری
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ،  کارشناس اداره
مشاهده مقاله 
1397/8/5

تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر تصمیم گیری مدیران بخش عمومی ( بخش اول ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مهدی آشوری
جناب آقای مجتبی سلیمانی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست اداره ، کارشناس


مشاهده مقاله


تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر تصمیم گیری مدیران بخش عمومی ( بخش دوم ) 
ام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مهدی آشوری
جناب آقای مجتبی سلیمانی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست اداره ، کارشناس     مشاهده مقاله
1397/10/10

ضرورت استقلال حسابرس داخلی در بخش عمومی ( بخش اول ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مهدی آشوری
جناب آقای مجتبی سلیمانی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست اداره ، کارشناس 
 


ضرورت استقلال حسابرس داخلی در بخش عمومی ( بخش دوم ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای آزاد ( مسوول )
جناب آقای مهدی آشوری
جناب آقای مجتبی سلیمانی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
معاون ، سرپرست اداره ، کارشناس 
 
1397/12/1

عملیات مدیریت جریان وجوه نقد و وظایف خزانه داری( بخش اول ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای بنانی( مسوول )
جناب آقای دانش قراگوزلو
سرکار خانم لیلا پیرهادی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -کارشناسان مرکز مدیریت بدهی 
 


عملیات مدیریت جریان وجوه نقد و وظایف خزانه داری( بخش دوم) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای بنانی( مسوول )
جناب آقای دانش قراگوزلو
سرکار خانم لیلا پیرهادی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -کارشناسان مرکز مدیریت بدهی 
 
1397/12/12
بحران زدایی با ابزار مالی 
سرکار خانم بشیری 

مقاله درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 97/12/11
 
1397/12/21

توسعه بازار بدهی با فناوری بلاک چین
جناب آقای دکتر مصطفی باقری 

مقاله درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 97/12/18
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -
کارشناس مرکز مدیریت بدهی 
 
1397/04/17


ویژگیهای حسابرس داخلی کارآمد در بخش عمومی ( بخش اول ) 
نام و نام خانوادگی : 
جناب آقای بنانی(رییس مرکز)
جناب آقای جواد آزاد ( مسئول)
جناب آقای مهدی آشوری 
جناب آقای مجتبی سلیمانی
نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی -معاون، رییس اداره ، کارشناس  


 

 
 
     * مشخصات ارسال کننده شامل : نام نام خانوادگی ،          تحصیلات :       نام دستگاه اجرایی و پست سازمانی :     نهاد علمی که پژوهش را داوری و به چاپ رسانده است :

 
 
^