ارتباط با ما

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی

نشانی: تهران – میدان امام خمینی – خیابان باب همایون – وزارت امور اقتصادی و دارایی – طبقه سوم – مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی

کد پستی : 1114943661                                                         نمابر : 33967121-021

مسولان دفتر :

جناب آقای یوسف الماسی

شماره تماس : 39903186-33967121

جناب آقای مسلم ذاکری

شماره تماس : 39902502-39902694

معاونین کل :

سرکار خانم فاطمی

حوزه مسئولیت : اوراق تسویه خزانه

شماره تماس : 39904004-33967062

جناب آقای مرادی

حوزه مسئولیت : ثبت و گزارش مطالبات و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

شماره تماس : 39904097-33967289

جناب آقای آزاد

حوزه مسئولیت : اوراق مالی اسلامی

شماره تماس : 39903491

روسای ادارات :

جناب آقای ابوالفضل بیهقی نسب

رییس اداره حسابداری بدهی‌ها، تعهدات و مطالبات عمومی

شماره تماس : 39902380-33967196

جناب آقای محسن هوشنگی

رییس اداره تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات عمومی

شماره تماس : 39902567

جناب آقای مهدی رفعتی

رییس اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت

شماره تماس : 39902380-33967195

جناب آقای فروهر فردوسی

رییس اداره تدوین روشها، شاخصها و راهبردها

شماره تماس : 39902660

جناب آقای مهدی آشوری

رییس اداره حسابرسی داخلی و بررسی‌های ویژه

شماره تماس : 39902348

جناب آقای سید علی خاتمی

سرپرست اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی

شماره تماس : 39902348

^