ارتباط با ما


وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی

نشانی : تهران – میدان امام خمینی – خیابان باب همایون – وزار ت امور اقتصادی و دارایی – طبقه سوم – مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی    

کد پستی :

1114943661                 

نمابر :

33967121-021                

   مسوولان دفتر :

جناب آقای یوسف الماسی               

شماره تماس : 39903186 33967121

جناب آقای مسلم ذاکری                 

شماره تماس : 39902502 39902694

معاونین کل :

سرکار خانم فاطمی

شماره تماس : 39904004 33967062

جناب آقای مرادی

شماره تماس : 39904097 33967289

جناب آقای آزاد

شماره تماس : 39903491

روسای ادارات :

جناب آقای محسن هوشنگی

رییس اداراه حسابداری بدهی ها ، تعهدات و مطالبات عمومی

شماره تماس : 39902380-33967196

جناب آقای ابوالفضل بیهقی نسب

رییس اداره تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات عمومی

شماره تماس : 39902567

جناب آقای مهدی رفعتی

رییس اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت

شماره تماس : 39902380 33967195

جناب آقای فروهر فردوسی

رییس اداره تدوین روشها ، شاخصها و راهبردها                                              

شماره تماس : 39902260

جناب آقای مهدی آشوری

سرپرست  اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه

شماره تماس : 39902348

جناب آقای سید علی خاتمی

سرپرست  اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی

شماره تماس : 39902348

^