معرفی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارتباط با کارشناسان
 اداره تسویه و تهاتر مطالبات و بدهی ها 

 


مشاهده کامل بخشنامه شماره 166038 / 57 مورخ 25 / 8/ 1398 درخصوص ثبت نام در سامانه تسویه و تهاتر به همراه راهنمای کاربردی 
 

                   راهنمای کاربردی ثبت نام درسامانه تسویه و تهاتر 


ابلاغیه شماره 1266466 / 57  مورخ 1398/6/27 در خصوص جدول ردیف های منابع عمومی 

                                                                    مشاهده جداول  ردیف های منابع عمومی 


در صورت نیاز به فایل چک لیست مربوط به اسناد ( اوراق ) تسویه خزانه به لینک های ذیل مراجعه نمایید


   چک لیست های مربوط به اسناد(اوراق) تسویه نوع اول

چک لیست نهایی پس از صدور اوراق تسویه نوع1 )   (doc.

چک لیست نهایی پس از صدور اوراق تسویه نوع 1 (Pdf)   


    چک لیست های مربوط به اسناد(اوراق) تسویه نوع دوم

چک لیست نهایی پس از صدور اوراق تسویه نوع 2 (doc.)

چک لیست نهایی پس از صدور اوراق تسویه نوع 2 (Pdf.)

^