دستور العمل و فرم مورد نیاز کاربران - زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی
 
دستور العمل نحوه رسیدگی و تایید بدهی ها                                 

 ابلاغ دستور العمل ( شماره 57/109579 مورخ 1397/6/14 )

 دستور العمل نحوه رسیدگی و تایید بدهی ها موضوع تبصره (1) ماده(3) آیین نامه اجرایی بند(ت) ماده(8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
 
فرم های بدهی ها و مطالبات ( الگوی اکسل ) جهت بارگذاری در سامانه 


1) دستگاه های اجرایی ، سایر موسسات  و شرکت های دولتی 

2) شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی  
سایر جداول و فرم های مورد نیاز کاربران                                    

به منظور رفع ابهامات و امکان ارایه گزارشات مناسب ، با توجه به کدهای تفصیلی اشخاص 
جدول چارچوب طبقه بندی اشخاص 

جدول شماره 1 : چارچوب طبقه بندی اشخاص بخش دولتی 
فرم های مربوط به صورت خلاصه وضعیت بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت و شرکت های دولتی  
 ( فرم هـ    ،   فرم هـ -1   ،   فرم   و     ،    فرم   و- 1  )

 
^