رئیس اداره
1398/2/30 دوشنبه   جناب آقای سید علی خاتمی
 
سمت  سرپرست اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^