رئیس اداره
1395/12/9 دوشنبه   جناب آقای ابوالفضل بیهقی نسب
 
سمت  رییس اداره حسابداری بدهی ها ، تعهدات و مطالبات عمومی
 
تلفن محل كار  39902567
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^