تقسیم بندی استان ها به تفکیک کارشناسان مرکز

1398/10/25 چهارشنبه

تقسیم بندی استان ها به تفکیک کارشناسان مرکز

تغییر آدرس سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه

1398/10/21 شنبه

اطلاعیه مهم و فوری

تغییر آدرس سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه

انتخاب مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به عنوان واحد ستادی برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی

1398/10/7 شنبه

انتخاب مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به عنوان واحد ستادی برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی

انتخاب مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به عنوان واحد ستادی برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی

1398/10/7 شنبه

انتخاب مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به عنوان واحد ستادی برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی

خبر تهیه گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی مربوط به سه ماهه دوم 1398

1398/10/2 دوشنبه

خبر تهیه گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی مربوط به سه ماهه دوم 1398

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

خبر گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای دوره سالانه 1397 به عنوان چهارمین گزارش سالانه

1398/9/16 شنبه

خبر گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای دوره سالانه 1397 به عنوان چهارمین گزارش سالانه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1398/9/16 شنبه

کارگاه آموزشی اسناد تسویه خزانه با حضور نمایندگان استانها در محل مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

بيشتر

پیوندها

اخبار

بيشتر

قوانین و مقررات

آیه282سوره بقره درخصوص ثبت بدهی ها
آلبوم تصاوير

^