بخشنامه ها

1396/3/29 دوشنبه

تصویبنامه شماره 33271/ت54393هـ مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران: در خصوص مطالبات شرکت های توسعه مسیر برق گیلان ، انرژی گستر جم ، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و امور مالیاتی کشوربه استناد بند (پ ) ماده ( 2 ) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394

متن تصویب نامه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^