بخشنامه ها

1396/2/19 سه‌شنبه

بخشنامه شماره 57/23077 مورخ 96/2/16 : در خصوص الزام ارسال گزارشات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی با عنایت به ماده ( 36 ) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396

                                                                   بسمه تعالی
ذیحسابی و اداره کل امور مالی
اداره کل امور مالی
ذیحسابی
امور مالی
 
سلام علیکم
 
     باعنایت به ماده (36) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 5713/ت 54175 هـ مورخ 26/01/1396 هیأت محترم وزیران، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به این وزارت برمبنای الزامات قانونی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد. براساس تمهیدات فراهم شده توسط این معاونت، اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال حاضر بصورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت، (سامانه سماد) انجام می‌شود، لذا ضرورت دارد حسب مورد و براساس بخشنامه‌های مندرج در جدول ذیل اقدام لازم توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط معمول‌شود.

ردیف نوع دستگاه اجرایی شماره و تاریخ بخشنامه موضوع و شرح مختصر بخشنامه
1 کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌های شمول قانون بر اساس ذکر وتصریح نام 57/136151  مورخ 1395/07/26 الزام ارسال الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات از طریق سامانه سماد
57/35901  مورخ 1395/03/03 الزام به اخذ تائیدیه حسابرسی ویژه بدهی‌ها و مطالبات برای گزارشات سالانه
2 شرکت‌های دولتی 57/7207  مورخ 1395/01/23 نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات در مورد شرکت‌های دولتی
3 نهادهای عمومی غیردولتی 57/46059 مورخ 1395/03/18 نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( از جمله شهرداری‌ها )
4 بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی 57/41132 مورخ 1395/03/19 نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی در مقاطع سه‌ماهه
5 کلیه اشخاص حقوقی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می‌نمایند 57/214727 مورخ 1395/11/12 الزام به ارسال گزارشات منطبق با بخشنامه 136151/57 مورخ 26/07/1395 توسط کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قستی از اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود (ماده (40) ق الحاق 2)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^