1398/7/28 يكشنبه

بخشنامه شماره 139293 /57 مورخ 1398/7/13 در خصوص ضرورت بازبینی و اصلاح واحدهای گزارشگری استانی و ....

بخشنامه شماره 139293 /57 مورخ 1398/7/13  مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی درخصوص :ضرورت بازبینی و اصلاح واحدهای گزارشگری استانی و نیز ارایه پیشنهادات در خصوص اصلاح فرایندهای سامانه سماد(ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^