1398/3/18 شنبه

دستور العمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع حکم بند (ع) تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و موضوع بند (پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^