1396/3/29 دوشنبه

تصویبنامه شماره 31472/ت54330 هـ مورخ 1396/3/20 هیات محترم وزیران :

در خصوص آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
^